ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4/792/20.7.2017.2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

H VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A.υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία Επιχειρήσεων, εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 122000301000 ενώ λειτουργεί με την επωνυμία Fortissio (www.fortissio.com και www.taotrade.com). Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A κατέχει άδεια και ρυθμίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC),με αριθμό άδειας 4/792/20.7.2017.2.

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. είναι ευρέως γνωστή για την εταιρική διαφάνεια και τη δέσμευση της στην επιχειρηματική ηθική. Επίσης, η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η MiFID παρέχει ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον για επενδυτικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η Οδηγία MiFID αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας, αύξηση του ανταγωνισμού και προσφορά μεγαλύτερης προστασίας προς τους καταναλωτές, όσον αφορά επενδυτικές υπηρεσίες.

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. είναι μέλος του «Συνεγγυητικού» (Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών GFIS.

Το Συνεγγυητικό αποσκοπεί στην εξασφάλιση των πελατών που καλύπτει έναντι μελών του Συνεγγυητικού διαμέσου χρηματικής αποζημίωσης, νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Κάθε μη-επαγγελματίας επενδυτής/πελάτης ενός μέλους του Συνεγγυητικού που καλύπτεται από το Συνεγγυητικό όσον αφορά απαιτήσεις από το μέλος αυτό, βάσει των καλυπτόμενων υπηρεσιών που παρέχονται από το μέλος, δύναται να αιτηθεί αποζημίωση.

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. απαιτείται να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο της, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία καθώς και για σκοπούς προώθησης της πειθαρχίας της αγοράς.

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλά οικονομικά πρότυπα που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές αρχές, τηρεί τα ρυθμιστικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αρχών και ακολουθεί επακριβείς διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και εμπορικές πρακτικές. Ως Εποπτευόμενη Εταιρεία Επενδύσεων, οι πελάτες είναι βέβαιοι ότι η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A ανταποκρίνεται με συνέπεια στα αυστηρότερα πρότυπα χρηματοοικονομικής σταθερότητας και σωστού χειρισμού των κεφαλαίων των πελατών.

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. είναι εξουσιοδοτημένη να προσφέρει διασυνοριακές υπηρεσίες σε Ισπανία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, ενώ δεν διαθέτει οποιαδήποτε φυσική παρουσία σε άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK