TAOTRADE (www.taotrade.com) είναι μια επωνυμία της VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., , μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία στις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID).


Το MiFID II παρέχει ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον για επενδυτικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η Οδηγία MiFID II αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας, αύξηση του ανταγωνισμού και προσφορά μεγαλύτερης προστασίας προς τους καταναλωτές, όσον αφορά επενδυτικές υπηρεσίες.

 

Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC),


Αρ. Άδειας 4/792/20.7.2017.2.
H VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A.υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία Επιχειρήσεων, εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 122000301000 ενώ λειτουργεί με την επωνυμία Fortissio (www.fortissio.com).


Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A κατέχει άδεια και ρυθμίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC),με αριθμό άδειας 4/792/20.7.2017.2.


Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το MiFID παρέχει ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον για επενδυτικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η Οδηγία MiFID αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας, αύξηση του ανταγωνισμού και προσφορά μεγαλύτερης προστασίας προς τους καταναλωτές, όσον αφορά επενδυτικές υπηρεσίες.


Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. είναι μέλος του «Συνεγγυητικού» (Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ICF). ​


Το Συνεγγυητικό αποσκοπεί στην εξασφάλιση των πελατών που καλύπτει έναντι μελών του Συνεγγυητικού διαμέσου χρηματικής αποζημίωσης, νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Κάθε μη-επαγγελματίας επενδυτής/πελάτης ενός μέλους του Συνεγγυητικού που καλύπτεται από το Συνεγγυητικό όσον αφορά απαιτήσεις από το μέλος αυτό, βάσει των καλυπτόμενων υπηρεσιών που παρέχονται από το μέλος, δύναται να αιτηθεί αποζημίωση.


Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. απαιτείται να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο της, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία καθώς και για σκοπούς προώθησης της πειθαρχίας της αγοράς.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. λειτουργεί σύμφωνα με υψηλά χρηματοοικονομικά πρότυπα και είναι εξουσιοδοτημένη να προσφέρει διασυνοριακές υπηρεσίες σε Ισπανία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, Νορβηγία, Φινλαδία και Δανία ενώ έχει φυσική παρουσία στην έδρα της Ελλάδα και στην Γερμανία, που διατηρεί υποκατάστημα.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Αρ. Εγγραφής 4730

Η Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Ιταλία) αποτελεί την εποπτική αρχή της Ιταλίας για την αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι στόχοι της είναι η προστασία των επενδυτών και η αποδοτικότητα, διαφάνεια και ανάπτυξη της αγοράς. Η CONSOB ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τις συμπεριφορές που πρέπει να έχουν οι μεσάζοντες και οι πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων όταν συναλλάσσονται με επενδυτές, αρχές και κριτήρια που σχετίζονται με τον οργανισμό “Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” και τον “Organismo dei consulenti finanziari”. Διαβάστε περισσότερα

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Αρ. Εγγραφής 4476

Η Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Ισπανία) αποτελεί το αρμόδιο σώμα που εποπτεύει και επιθεωρεί τις Ισπανικές Αγορές Μετοχών και τις δραστηριότητες όλων όσων συμμετέχουν σε αυτές τις αγορές. Ιδρύθηκε από τη Νομοθεσία Αγοράς Αξιογράφων, η οποία θεσμοθέτησε εις βάθος μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό του Ισπανικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Σκοπός του CNMV είναι να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της Ισπανικής αγοράς και τη σωστή διαμόρφωση των τιμών σε αυτές, καθώς και να προστατεύσει τους επενδυτές. Το CNMV προωθεί την αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αυτών, με όσα μέσα έχει στη διάθεσή του. Διαβάστε περισσότερα

Finansinspektionen (FI)

Το Finansinspektionen (FI, Σουηδία) αποτελεί μια χρηματοοικονομική εποπτική αρχή που παρακολουθεί και αναλύει τις τάσεις της Χρηματοοικονομικής αγοράς, αξιολογώντας την Χρηματοοικονομική υγεία ατομικών εταιρειών. Το FI εποπτεύει τη συμμόρφωση με νόμους, διατάξεις και άλλους κανονισμούς, παρέχει εποπτεία σύμφωνα με τον Σουηδικό νόμο περί εσωτερικής γνώσης «Insider Act», και διερευνά υποθέσεις όπου υπάρχει υποψία για αδικήματα και χειραγώγηση τιμών μετοχών.

Το FI εκδίδει κανονισμούς & οδηγίες αξιολογώντας κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσίας χρήζει τροποποίησης. Εκδίδει άδειες σε εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σχεδιάζει κανόνες και κανονισμούς για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και εποπτεύει τους κανόνες αυτούς και την απόδοση των αξιολογήσεων κινδύνου.

Το FI είναι υπεύθυνο επίσης να παρακολουθεί πως οι εταιρείες προβαίνουν σε πλήρη και ξεκάθαρη αποκάλυψη πληροφοριών προς τους καταναλωτές και εξασφαλίζει πως οι διαδικασίες για τέτοιες πληροφορίες λειτουργούν ικανοποιητικά
Διαβάστε περισσότερα

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)

Η Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Πολωνία) αποτελεί το αρμόδιο δημόσιο διοικητικό σώμα για κρατική εποπτεία της Πολωνικής χρηματοοικονομικής αγοράς. Το KNF ασκεί, μεταξύ άλλων, εποπτεία επί της χρηματοοικονομικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής εποπτείας, εποπτεία της κεφαλαιουχικής αγοράς, συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοοικονομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και εποπτεία των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Η αποστολή του KNF είναι να εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφαλή ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής αγοράς. Το KNF αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, του οποίου οι εργασίες αποσκοπούν στον περιορισμό του υπερβολικού κινδύνου στη λειτουργία των οντοτήτων που εποπτεύει, στην ενίσχυση της διαφάνειας της χρηματοοικονομικής αγοράς και στην υποβοήθηση της αγοράς στην οικοδόμηση μιας θέσης στην Ευρώπη. Διαβάστε περισσότερα

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registration No.
156350

Η Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Germany) αποτελεί την ολοκληρωμένη εποπτική αρχή της Γερμανικής χρηματοοικονομικής αγοράς.

Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ταμεία συντάξεων (εποπτευόμενες οντότητες) και συναλλαγές χρεογράφων.

Η BaFin ενεργεί αποφασιστικά και με σύνεση προκειμένου να συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία, σταθερότητα και ακεραιότητα του Γερμανικού χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ευρώπη και διεθνώς, εκπληρώνοντας έτσι την νομική εντολή στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Διαβάστε περισσότερα

Czech National Bank (CNB)


Εταιρική Ταυτότητα: 07438907

Η CNB αποτελεί την κεντρική τράπεζα της Τσεχικής Δημοκρατίας, την εποπτική αρχή της Τσεχικής χρηματοοικονομικής αγοράς και την Τσεχική αρχή εξυγίανσης. Η CNB αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων και εργασιών του. Αποτελεί επίσης μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και με Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.


Η CNB ευνοεί την χρηματοοικονομική σταθερότητα και μεριμνά για την καλή λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Τσεχική Δημοκρατία. Διενεργεί επίσης εποπτεία του τραπεζικού τομέα, της ασφαλιστικής αγοράς, των ταμείων συντάξεων, πιστωτικών ενώσεων, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Διεξάγει συναλλαγές που σχετίζονται με εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επενδύσεις χρηματοοικονομικής αγοράς. . Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Σημείωση: Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. δεν παρέχει υπηρεσίες σε ΗΠΑ, Καναδά, Βέλγιο και Ιράν.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK