ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ MCO?

Αν το συνολικό περιθώριο σε ένα λιανικό λογαριασμό πελάτη πέσει κάτω από το 50% του αρχικού ποσού περιθωρίου που απαιτείται σε σχέση με τις ανοικτές θέσεις, τότε η εταιρεία θα κλείσει μια ή περισσότερες από τις θέσεις ώστε να εξασφαλίσει πως το περιθώριο του επενδυτή λιανικής δεν διαβρώνεται προς μηδενική αξία. Το περιθώριο αποκλεισμού MCO εφαρμόζεται και σε θέσεις με Εντολή Τερματισμού Απώλειας ή περιορισμένη προστασία ρίσκου.

Ο κανόνας MCO δεν αποτρέπει τους επενδυτές να επιλέξουν να ‘γεμίσουν’ το περιθώριο τους αν το επιθυμούν.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ MCO ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την προκαθορισμένη ρύθμιση, όταν ενεργοποιηθεί το MCO τότε η ανοικτή θέση με τον λιγότερο όγκο κλείνει αυτόματα. Η ενέργεια αυτή θα επαναληφθεί οποτεδήποτε ενεργοποιηθεί το MCO και ενδέχεται να επαναληφθεί ωσότου κλείσουν όλες οι ανοικτές θέσεις. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του MCO και το σύμβολο μιας θέσης βρίσκεται εκτός ωρών αγοράς, τότε οι θέσεις δεν θα κλείσουν.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ MCO:

ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Όταν ενεργοποιηθεί το MCO τότε έχετε την επιλογή να ανοίξετε αυτόματα μια πλήρως οριοθετημένη θέση η οποία είχε ανοίξει τελευταία, δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση και με ποσό ίδιο με την θέση που άνοιξε τελευταία. Η ενέργεια αυτή θα επαναληφθεί οποιαδήποτε στιγμή ενεργοποιηθεί ένα MCO και ενδέχεται να επαναληφθεί ωσότου οριοθετηθούν όλες οι ανοικτές θέσεις.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε υφιστάμενου Τερματισμού Απώλειας ή Λήψης Κέρδους, η νέα σχετιζόμενη θέση θα έχει την ίδια τιμή/ές. Επίσης, ένας Τερματισμός Απώλειας στην αρχική θέση θα μετατραπεί σε Λήψη Κέρδους στη νέα σχετιζόμενη θέση, και μια Λήψη Κέρδους στην αρχική θέση θα μετατραπεί σε Τερματισμό Απώλειας στη νέα σχετιζόμενη θέση. Σε περίπτωση που αγορά κινείται υπερβολικά γρήγορα και υπάρξει νέα τιμή αναφοράς, τότε το σύστημα ενδέχεται να μην οριοθετήσει την σχετική θέση. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το MCO και το σύμβολο μιας θέσης είναι εκτός ωρών αγοράς, τότε η θέση δεν θα οριοθετηθεί.

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΌΛΩΝ – ΜΕΡΙΚΌ ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΚ ΝΈΟΥ

Όταν ενεργοποιείται το MCO έχετε την επιλογή να ανοίξετε ξανά αυτόματα τις κλειστές θέσεις, με έως και 75% του αρχικού τους όγκου.
Αυτή η μέθοδος δεν θα σας χρεώσει με spread.

Η μέθοδος «Κλείσιμο όλων – Μερικό άνοιγμα εκ νέου» δεν θα κλείσει τις θέσεις που:
α  Είναι πλήρως αντισταθμιζόμενες και
β  Η αγορά τους είναι κλειστή.
Οι υπόλοιπες θέσεις θα κλείσουν και θα ανοίξουν ξανά από το σύστημα.

Η μέθοδος υπολογισμού θα λάβει υπόψη το 75% του αρχικού όγκου των κλειστών θέσεων και θα το μειώσει κατά 1% έως ότου φτάσει στο θετικό περιθώριο. Η τιμή ανοίγματος είναι η τιμή στο MCO.

Σε περίπτωση υφιστάμενου Stop Loss (SL) ή Take Profit (TP), οι θέσεις που θα ανοίξουν ξανά θα έχουν τις ίδιες τιμές SL / TP.

Οι θέσεις που θα ανοίξουν πρώτα θα είναι αυτές με τον μεγαλύτερο όγκο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη θετικού περιθωρίου στις θέσεις με μικρότερο όγκο ή όλες οι θέσεις ενδέχεται να μην ανοίξουν ξανά καθόλου.

Σε περίπτωση που η αγορά κινείται πολύ γρήγορα και η τιμή MCO δεν είναι διαθέσιμη, το σύστημα ενδέχεται να μην ανοίξει εκ νέου τη σχετική θέση.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εντολών από την εταιρεία παρακαλούμε αναφερθείτε στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.